แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน
นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ บุคคลทั่วไป ศิษย์เก่า
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการรับบริการข้อมูลสารสนเทศ
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.รูปแบบและวิธีการนำเสนอบนจอภาพมีความเหมาะสม
2.ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของฐานข้อมูลและสารสนเทศ
3.ความทันสมัยของฐานข้อมูลและสารสนเทศ
4.ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
5.ข้อมูลสารสนเทศมีการจัดหมวดหมู่อย่างเหมาะสม
6.ความรวดเร็วในการเข้าถึงฐานข้อมูลและสารสนเทศ
7.ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ
8.ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
9.ฐานข้อมูลและสารสนเทศสามารถใช้งานได้ง่ายและมีคำอธิบาย
10.ความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะ/ปัญหาของการใช้บริการ