บุคลากร

จำนวนบุคลากร

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
จ้างประจำ
จ้างชั่วคราว
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
8
113
305
535
39
0
25
0
0
5
รวม 121 คน
รวม 840 คน
รวม 39 คน
รวม 25 คน
รวม 5 คน
รวมทั้งหมด 1030 คน


ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
171 คน
506 คน
197 คน
156 คน


ตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ
1 คน
22 คน
131 คน
484 คน
1 คน
1 คน
390 คน

 

นักศึกษา

จำนวนนักศึกษาจำแนกตามคณะ และระดับการศึกษา

คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยี
บัณฑิตศึกษา
ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ระดับปริญญาเอก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
33
ระดับปริญญาโท
15
46
1
12
0
0
34
36
0
0
288
395
ระดับปริญญาตรี
1063
2290
1173
1974
2284
3476
1790
5494
1598
866
0
0
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
75
159
0
0
0
0
0
0
0
0
12
2
ประกาศนียบัตร
0
0
0
0
61
36
0
0
0
0
0
0
รวม
3648 คน
3160 คน
5857 คน
7354 คน
2464 คน
781 คน