บุคลากร

จำนวนบุคลากร

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
จ้างประจำ
จ้างชั่วคราว
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
8
113
307
528
37
0
25
0
0
5
รวม 121 คน
รวม 835 คน
รวม 37 คน
รวม 25 คน
รวม 5 คน
รวมทั้งหมด 1023 คน


ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
178 คน
494 คน
193 คน
158 คน


ตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ
1 คน
20 คน
141 คน
468 คน
1 คน
390 คน
2 คน

 

นักศึกษา

จำนวนนักศึกษาจำแนกตามคณะ และระดับการศึกษา

คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยี
บัณฑิตศึกษา
ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ระดับปริญญาเอก
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
34
ระดับปริญญาโท
15
48
1
12
0
0
33
36
0
0
277
378
ระดับปริญญาตรี
983
2089
1225
2058
2377
3647
1875
5798
1696
936
0
0
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
75
155
0
0
0
0
0
0
0
0
12
2
ประกาศนียบัตร
0
0
0
0
54
18
0
0
0
0
0
0
รวม
3366 คน
3296 คน
6096 คน
7742 คน
2632 คน
750 คน