บุคลากร

จำนวนบุคลากร

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
จ้างประจำ
จ้างชั่วคราว
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
104
8
534
323
0
36
0
20
3
0
รวม 112 คน
รวม 857 คน
รวม 36 คน
รวม 20 คน
รวม 3 คน
รวมทั้งหมด 1028 คน


ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
186 คน
487 คน
200 คน
155 คน


ตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ชำนาญการ
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ
1 คน
20 คน
155 คน
448 คน
1 คน
401 คน

 

นักศึกษา

จำนวนนักศึกษาจำแนกตามคณะ และระดับการศึกษา

คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยี
บัณฑิตศึกษา
ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ระดับปริญญาเอก
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
31
23
ระดับปริญญาโท
18
52
0
9
0
0
25
39
0
0
192
268
ระดับปริญญาตรี
937
1664
1222
2090
2340
3769
1800
5474
1582
909
0
0
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
79
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ประกาศนียบัตร
0
0
0
0
71
18
0
0
0
0
0
0
รวม
2908 คน
3321 คน
6198 คน
7338 คน
2491 คน
514 คน