บุคลากร

จำนวนบุคลากร

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
จ้างประจำ
จ้างชั่วคราว
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
102
8
569
348
0
31
0
20
3
0
รวม 110 คน
รวม 917 คน
รวม 31 คน
รวม 20 คน
รวม 3 คน
รวมทั้งหมด 1081 คน


ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
214 คน
498 คน
205 คน
164 คน


ตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ชำนาญการ
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ
2 คน
27 คน
167 คน
461 คน
1 คน
421 คน

 

นักศึกษา

จำนวนนักศึกษาจำแนกตามคณะ และระดับการศึกษา

คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยี
บัณฑิตศึกษา
ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ระดับปริญญาเอก
4
4
0
0
5
0
0
0
0
0
17
19
ระดับปริญญาโท
40
43
0
3
4
8
16
20
0
0
106
184
ระดับปริญญาตรี
1005
1779
1007
1688
2084
3238
1550
4925
1313
773
0
0
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
49
143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ประกาศนียบัตร
0
0
0
0
34
12
0
0
0
0
0
0
รวม
3067 คน
2698 คน
5385 คน
6511 คน
2086 คน
326 คน