บุคลากร

จำนวนบุคลากร

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
จ้างประจำ
จ้างชั่วคราว
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
104
8
545
333
0
36
0
20
3
0
รวม 112 คน
รวม 878 คน
รวม 36 คน
รวม 20 คน
รวม 3 คน
รวมทั้งหมด 1049 คน


ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
191 คน
497 คน
202 คน
159 คน


ตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ชำนาญการ
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ
1 คน
21 คน
155 คน
458 คน
1 คน
411 คน

 

นักศึกษา

จำนวนนักศึกษาจำแนกตามคณะ และระดับการศึกษา

คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยี
บัณฑิตศึกษา
ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ระดับปริญญาเอก
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
29
24
ระดับปริญญาโท
34
70
0
9
1
1
24
41
0
0
183
253
ระดับปริญญาตรี
928
1650
1127
1845
2302
3474
1780
5412
1542
863
0
0
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
79
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ประกาศนียบัตร
0
0
0
0
72
18
0
0
0
0
0
0
รวม
2919 คน
2981 คน
5868 คน
7257 คน
2405 คน
489 คน