บุคลากร

จำนวนบุคลากร

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
จ้างประจำ
จ้างชั่วคราว
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
8
107
314
520
37
0
20
0
0
5
รวม 115 คน
รวม 834 คน
รวม 37 คน
รวม 20 คน
รวม 5 คน
รวมทั้งหมด 1011 คน


ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
179 คน
484 คน
193 คน
155 คน


ตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ
1 คน
20 คน
142 คน
453 คน
1 คน
392 คน
2 คน

 

นักศึกษา

จำนวนนักศึกษาจำแนกตามคณะ และระดับการศึกษา

คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยี
บัณฑิตศึกษา
ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ระดับปริญญาเอก
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
42
33
ระดับปริญญาโท
24
65
1
13
0
0
30
40
0
0
277
377
ระดับปริญญาตรี
944
1978
1119
1878
2275
3509
1812
5482
1562
848
0
0
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
81
152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ประกาศนียบัตร
0
0
0
0
87
29
0
0
0
0
0
0
รวม
3252 คน
3011 คน
5900 คน
7364 คน
2410 คน
729 คน