บุคลากร

จำนวนบุคลากร

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
จ้างประจำ
จ้างชั่วคราว
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
101
8
578
339
0
36
0
20
4
0
รวม 109 คน
รวม 917 คน
รวม 36 คน
รวม 20 คน
รวม 4 คน
รวมทั้งหมด 1086 คน


ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
221 คน
497 คน
209 คน
159 คน


ตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ชำนาญการ
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ
2 คน
32 คน
186 คน
440 คน
1 คน
424 คน

 

นักศึกษา

จำนวนนักศึกษาจำแนกตามคณะ และระดับการศึกษา

คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยี
บัณฑิตศึกษา
ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ระดับปริญญาเอก
2
4
0
0
8
0
0
0
0
0
12
0
ระดับปริญญาโท
53
54
0
2
6
17
12
21
0
0
100
4
ระดับปริญญาตรี
1054
1834
1109
1870
2370
3768
1744
5480
1421
825
0
5
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
49
143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ประกาศนียบัตร
0
0
0
0
34
12
0
0
0
0
0
0
รวม
3193 คน
2981 คน
6215 คน
7257 คน
2246 คน
11 คน