บุคลากร

จำนวนบุคลากร

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
จ้างประจำ
จ้างชั่วคราว
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
8
107
310
520
37
0
20
0
0
5
รวม 115 คน
รวม 830 คน
รวม 37 คน
รวม 20 คน
รวม 5 คน
รวมทั้งหมด 1007 คน


ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
178 คน
484 คน
190 คน
155 คน


ตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ
1 คน
19 คน
139 คน
457 คน
1 คน
388 คน
2 คน

 

นักศึกษา

จำนวนนักศึกษาจำแนกตามคณะ และระดับการศึกษา

คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยี
บัณฑิตศึกษา
ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ระดับปริญญาเอก
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
44
33
ระดับปริญญาโท
24
68
1
11
0
0
30
40
0
0
281
379
ระดับปริญญาตรี
954
1984
1125
1887
2296
3527
1823
5526
1576
851
0
0
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
132
274
0
0
0
0
0
0
0
0
7
2
ประกาศนียบัตร
0
0
0
0
85
31
0
0
0
0
0
0
รวม
3444 คน
3024 คน
5939 คน
7419 คน
2427 คน
746 คน