บุคลากร

จำนวนบุคลากร

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
จ้างประจำ
จ้างชั่วคราว
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
8
107
312
535
37
0
20
0
0
4
รวม 115 คน
รวม 847 คน
รวม 37 คน
รวม 20 คน
รวม 4 คน
รวมทั้งหมด 1023 คน


ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
184 คน
493 คน
193 คน
153 คน


ตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ
1 คน
21 คน
149 คน
458 คน
1 คน
391 คน
2 คน

 

นักศึกษา

จำนวนนักศึกษาจำแนกตามคณะ และระดับการศึกษา

คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยี
บัณฑิตศึกษา
ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ระดับปริญญาเอก
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
42
33
ระดับปริญญาโท
23
60
0
13
0
0
30
40
0
0
280
373
ระดับปริญญาตรี
938
1973
1133
1899
2288
3562
1808
5487
1543
870
0
0
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
80
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ประกาศนียบัตร
0
0
0
0
86
28
0
0
0
0
0
0
รวม
3232 คน
3045 คน
5964 คน
7365 คน
2413 คน
728 คน