บุคลากร

จำนวนบุคลากร

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
จ้างประจำ
จ้างชั่วคราว
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
8
113
307
525
37
0
25
0
0
5
รวม 121 คน
รวม 832 คน
รวม 37 คน
รวม 25 คน
รวม 5 คน
รวมทั้งหมด 1020 คน


ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
178 คน
492 คน
192 คน
158 คน


ตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ
1 คน
20 คน
141 คน
465 คน
1 คน
390 คน
2 คน

 

นักศึกษา

จำนวนนักศึกษาจำแนกตามคณะ และระดับการศึกษา

คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยี
บัณฑิตศึกษา
ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ระดับปริญญาเอก
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
46
34
ระดับปริญญาโท
24
70
1
12
0
0
33
34
0
0
303
442
ระดับปริญญาตรี
980
2074
1205
2014
2405
3692
1931
5894
1680
908
0
0
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
133
277
0
0
0
0
0
0
0
0
12
2
ประกาศนียบัตร
0
0
0
0
72
26
0
0
0
0
0
0
รวม
3565 คน
3232 คน
6195 คน
7892 คน
2588 คน
839 คน