บุคลากร

จำนวนบุคลากร

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
จ้างประจำ
จ้างชั่วคราว
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
105
8
533
319
0
36
0
20
3
0
รวม 113 คน
รวม 852 คน
รวม 36 คน
รวม 20 คน
รวม 3 คน
รวมทั้งหมด 1024 คน


ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
184 คน
490 คน
197 คน
153 คน


ตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ชำนาญการ
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ
1 คน
21 คน
154 คน
448 คน
1 คน
397 คน

 

นักศึกษา

จำนวนนักศึกษาจำแนกตามคณะ และระดับการศึกษา

คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยี
บัณฑิตศึกษา
ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ระดับปริญญาเอก
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
29
22
ระดับปริญญาโท
18
52
0
9
0
0
25
39
0
0
193
267
ระดับปริญญาตรี
693
1335
1115
1890
2223
3515
1748
5393
1505
862
0
0
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
79
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ประกาศนียบัตร
0
0
0
0
84
26
0
0
0
0
0
0
รวม
2335 คน
3014 คน
5848 คน
7205 คน
2367 คน
511 คน