บุคลากร

จำนวนบุคลากร

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
จ้างประจำ
จ้างชั่วคราว
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
101
8
545
355
0
19
0
20
3
0
รวม 109 คน
รวม 900 คน
รวม 19 คน
รวม 20 คน
รวม 3 คน
รวมทั้งหมด 1051 คน


ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
193 คน
494 คน
203 คน
161 คน


ตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ชำนาญการ
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ
1 คน
20 คน
162 คน
448 คน
1 คน
417 คน

 

นักศึกษา

จำนวนนักศึกษาจำแนกตามคณะ และระดับการศึกษา

คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยี
บัณฑิตศึกษา
ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ระดับปริญญาเอก
4
4
0
0
5
0
0
0
0
0
29
27
ระดับปริญญาโท
45
67
0
6
4
8
28
39
0
0
155
240
ระดับปริญญาตรี
915
1638
1058
1707
2215
3346
1690
5146
1443
788
0
0
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
59
126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ประกาศนียบัตร
0
0
0
0
35
12
0
0
0
0
0
0
รวม
2858 คน
2771 คน
5625 คน
6903 คน
2231 คน
451 คน