หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
หน้า 1 2 3 4 5 6 7
No ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1
นายสมชาย วรกิจเกษมสกุล
รองศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
2
นายสมคิด สร้อยน้ำ
รองศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
3
นางสาวกฤตวรรณ คำสม
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
4
นายสอนประจันทร์ เสียงเย็น
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
5
นางสาวพรภัทรา จำเริญ
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
6
นายวรพงศ์ มาลัยวงษ์
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
7
นายมนตรี วงระคร
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
8
นางสาวมณีญา สุราช
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
9
นายมานิต ปวริญญานนท์
รองศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
10
นางสาวจุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
11
นายหนูกร ปฐมพรรษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
12
นางสาวพัดตาวัน นาใจแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล