หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
หน้า 1 2 3 4 5 6 7
No ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1
นายชาติชาย ม่วงปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
2
นางสาวพัดตาวัน นาใจแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
3
นายเอกราช ดีนาง
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
4
นางสาวพรภัทรา จำเริญ
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
5
นางสาวมณีญา สุราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
6
นางสาวพวงทอง เพชรโทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
7
นางสาวจุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
8
นายสอนประจันทร์ เสียงเย็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
9
นายปุณรัตน์ พิพิธกุล
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
10
นายสมชาย วรกิจเกษมสกุล
รองศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
11
นายมานิต ปวริญญานนท์
รองศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
12
นายพนายุทธ เชยบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล