หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
หน้า 1 2 3 4 5 6 7
No ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1
นางสาวมณีญา สุราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
2
นายชาติชาย ม่วงปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
3
นางสาวพัดตาวัน นาใจแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
4
นางสาวพรภัทรา จำเริญ
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
5
นายเอกราช ดีนาง
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
6
นางสาวพวงทอง เพชรโทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
7
นายสอนประจันทร์ เสียงเย็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
8
นายปุณรัตน์ พิพิธกุล
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
9
นายสมชาย วรกิจเกษมสกุล
รองศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
10
นายมานิต ปวริญญานนท์
รองศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
11
นายพนายุทธ เชยบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล
12
นายคณิศร จี้กระโทก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์
ดูข้อมูล