หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9
No ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1
นายฤทธิชัย พิลาไชย
รองศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
2
นายวิบูล เป็นสุข
อาจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
3
นายสุทธิพงศ์ เปรื่องค้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
4
นายนพรัตน์ ธรรมวงษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
5
นายอริยพงษ์ พลั่วพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
6
นายชลวิชชุ์ ยุวชิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
7
นางปริญญพันธุ์ เพชรจรัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
8
นายนิวัตร ภูมิพันธุ์
อาจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
9
นายสุนทร สุทธิบาก
รองศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
10
นายอลงกรณ์ พรมที
รองศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
11
นายยศวริศ เสมามิ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
12
นายอิทธิพล สิงห์คำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล