หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9
No ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1
นายฤทธิชัย พิลาไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
2
นายสุทธิพงศ์ เปรื่องค้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
3
นายนพรัตน์ ธรรมวงษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
4
นายอริยพงษ์ พลั่วพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
5
นางปริญญพันธุ์ เพชรจรัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
6
นายชลวิชชุ์ ยุวชิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
7
นายอลงกรณ์ พรมที
รองศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
8
นางสาวปรียา แก้วนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
9
นายอรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
10
นายระวี พรหมหลวงศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
11
นางสาววราจิต พยอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
12
นายอภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล