หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9
No ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1
นายสมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ
รองศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
2
นายวงศ์วีระ วรรณพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
3
นายสุทธิพงศ์ เปรื่องค้า
อาจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
4
นายอลงกรณ์ พรมที
รองศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
5
นายอรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
6
นางปริญญพันธุ์ เพชรจรัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
7
นายชลวิชชุ์ ยุวชิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
8
นายระวี พรหมหลวงศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
9
นายอนันต์ นิ่มทวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
10
นางสาววราจิต พยอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
11
นายลือชัย พรหมรัตน์รักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
12
นางสาวปรียา แก้วนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยี
ดูข้อมูล