หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
No ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1
นายสุรพงษ์ ลือทองจักร
รองศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
2
นางรพีพร สร้อยน้ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
3
นายพงษ์ศักดิ์ ทนงธนะสิทธิ์
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
4
ว่าที่ ร.ท.เกรียงไกร ธุระพันธ์
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
5
นายวรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
6
นางสาวรัตนา วาทะวัฒนะ
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
7
นายสุกิจ พลประถม
รองศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
8
นายสุทธิชัย หล่อตระกูล
รองศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
9
นางสาวนภาทรัพย์ เลิศปรีดากร
รองศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
10
นางสาวประภากร แก้ววรรณา
รองศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
11
นางสาวพจน์มาลย์ สมรรคบุตร
รองศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
12
นางสาวกนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล