หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
No ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1
นางสาวประภากร แก้ววรรณา
รองศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
2
นางรพีพร สร้อยน้ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
3
นายพงษ์ศักดิ์ ทนงธนะสิทธิ์
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
4
นายวรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
5
นายมนูศักดิ์ เรืองเดช
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
6
ว่าที่ ร.ท.เกรียงไกร ธุระพันธ์
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
7
นางสาวสุภัทร แก้วพัตร
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
8
นางสาวณิศรา ประดิษฐ์ด้วง
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
9
นายอัครพล สีหนาท
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
10
นางสาวรัตนา วาทะวัฒนะ
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
11
นายสุกิจ พลประถม
รองศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
12
นางสาวนภาทรัพย์ เลิศปรีดากร
รองศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล