หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
No ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1
นายศิลปชัย เจริญ
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
2
นางสาวสุภัทรา วันเพ็ญ
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
3
นายธวัช สุทธิกุลสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
4
นางสาวกมลมาลย์ คำแสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
5
นางสาวกิตติพร โนนคู่เขตโขง
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
6
นายมนูศักดิ์ เรืองเดช
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
7
นายวรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
8
นายทิวา พุทธสุวรรณ
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
9
นายทรงกต ปานเชียงวงศ์
รองศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
10
นายสุทธิชัย หล่อตระกูล
รองศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
11
นายเขมณัฐ ภูกองไชย
รองศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
12
นางสาวนภาทรัพย์ เลิศปรีดากร
รองศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล