หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
No ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1
นางรพีพร สร้อยน้ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
2
นายศิลปชัย เจริญ
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
3
นางสาวจารุณี จันทรเสนา
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
4
นายธวัช สุทธิกุลสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
5
นางสาวกมลมาลย์ คำแสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
6
นางสาวกิตติพร โนนคู่เขตโขง
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
7
นายมนูศักดิ์ เรืองเดช
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
8
นายทิวา พุทธสุวรรณ
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
9
นางสาวนภาทรัพย์ เลิศปรีดากร
รองศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
10
นายสุกิจ พลประถม
รองศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
11
นายสุทธิชัย หล่อตระกูล
รองศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล
12
นายสุรพงษ์ ลือทองจักร
รองศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูข้อมูล