หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9
No ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1
นางสาวยุพาลัย ทองธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ดูข้อมูล
2
นายกฤษฎา ณ หนองคาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ดูข้อมูล
3
นางสาววัชพร มานะจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ดูข้อมูล
4
นายพนา ดุลยพัชร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ดูข้อมูล
5
นางเบญญาภา โสอุบล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ดูข้อมูล
6
นางสุริสา จัตุชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ดูข้อมูล
7
นางสาววราพร กรีเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ดูข้อมูล
8
นายศุภกฤต ปิติพัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ดูข้อมูล
9
นายมานน เซียวประจวบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ดูข้อมูล
10
นางสาวพัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ดูข้อมูล
11
นายอนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ดูข้อมูล
12
นางสาวพีระนันท์ คำบอนพิทักษ์
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ดูข้อมูล