หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9
No ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1
นางสาวคณิศรา ธัญสุนทรสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ดูข้อมูล
2
นางสาวยุพาลัย ทองธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ดูข้อมูล
3
นายพนา ดุลยพัชร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ดูข้อมูล
4
นางวฤธรณ์ ตุลย์ณวัฒน์
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ดูข้อมูล
5
นายศุภกฤต ปิติพัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ดูข้อมูล
6
นางสุริสา จัตุชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ดูข้อมูล
7
นางสาวพัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ดูข้อมูล
8
นายชาลี เกตุแก้ว
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ดูข้อมูล
9
นางสาวนวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ดูข้อมูล
10
นางระพีพรรณ จันทรสา
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ดูข้อมูล
11
นางสาวพีระนันท์ คำบอนพิทักษ์
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ดูข้อมูล
12
นายสืบชาติ อันทะไชย
รองศาสตราจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ดูข้อมูล