หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
No ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1
นายสุวิทย์ นามมหาจักร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
2
นายเกรียงไกร ศิริวัฒนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
3
นายวัลลภ เหมวงษ์
รองศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
4
นางกิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
5
นางอารีรัตน์ วุฒิเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
6
นายเพียร สิงห์จานุสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
7
นางสาวศรีสุภาพ พูนลาภเดชา
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
8
นายชาคริต วังคะออม
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
9
นางสาวณรรฐวรรณ์ พูลสน
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
10
นายภาคภูมิ แจ้งโพธิ์นาค
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
11
นางวรรณา ภาจำปา
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
12
นายกฤตฏ์ ชมภูวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล