หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
No ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1
นายสุวิทย์ นามมหาจักร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
2
นายเกรียงไกร ศิริวัฒนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
3
นางพัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
4
นายวัลลภ เหมวงษ์
รองศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
5
นางกิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
6
นางอารีรัตน์ วุฒิเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
7
นายธีร์ธวัช สิงหศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
8
นางสาวศรีสุภาพ พูนลาภเดชา
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
9
นายอภิรักษ์ ลอยแก้ว
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
10
นางสาวณรรฐวรรณ์ พูลสน
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
11
นายชาคริต วังคะออม
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
12
นางวรรณา ภาจำปา
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล