หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
No ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1
นายกฤตฏ์ ชมภูวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
2
นางพัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
3
นายวัลลภ เหมวงษ์
รองศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
4
นายปัจจัย พวงสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
5
นายธีร์ธวัช สิงหศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
6
นายอภิรักษ์ ลอยแก้ว
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
7
นายจิรเดช อย่าเสียสัตย์
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
8
นางสาวณรรฐวรรณ์ พูลสน
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
9
Mr.Brian Francis Usher
รองศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
10
นายณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์
รองศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
11
นางสาวดวงสมร กิจโกศล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล
12
นายทรงกฎ อุตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
ดูข้อมูล