หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย
หน้า 1 2
No ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1
Mr.Jeffrey C. Nash
ศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ดูข้อมูล
2
นางประยงค์ กลั่นฤทธิ์
รองศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ดูข้อมูล
3
นายสมคิด สร้อยน้ำ
รองศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ดูข้อมูล
4
นางชัชจริยา ใบลี
รองศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ดูข้อมูล
5
นางวรัญญา จีระวิพูลวรรณ
รองศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ดูข้อมูล
6
นายพิชญ์ ฉายายนต์
รองศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ดูข้อมูล
7
นางสาวศิริพร พัสดร
รองศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ดูข้อมูล
8
นายอุดม จำรัสพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ดูข้อมูล
9
นางสาวดวงสมร กิจโกศล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ดูข้อมูล
10
นายไพศาล แน่นอุดร
อาจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ดูข้อมูล
11
นายธนกฤต ทุริสุทธิ์
อาจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ดูข้อมูล
12
นายประจญ กิ่งมิ่งแฮ
อาจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ดูข้อมูล