หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย
หน้า 1 2
No ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1
นายสันติ เล็กสุขุม
ศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ดูข้อมูล
2
Mr.Jeffrey C. Nash
ศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ดูข้อมูล
3
นายสมคิด สร้อยน้ำ
รองศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ดูข้อมูล
4
นางชัชจริยา ใบลี
รองศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ดูข้อมูล
5
นางทัศนีย์ บุญเติม
รองศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ดูข้อมูล
6
นายบัณฑิต หาญธงชัย
รองศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ดูข้อมูล
7
นางประยงค์ กลั่นฤทธิ์
รองศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ดูข้อมูล
8
นางวรัญญา จีระวิพูลวรรณ
รองศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ดูข้อมูล
9
นายพิชญ์ ฉายายนต์
รองศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ดูข้อมูล
10
นางสาวศิริพร พัสดร
รองศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ดูข้อมูล
11
นางสาวดวงสมร กิจโกศล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ดูข้อมูล
12
นายอุดม จำรัสพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ดูข้อมูล