หน่วยงาน : บัณฑิตศึกษา
หน้า 1 2
No ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1
นายเอกราช ดีนาง
อาจารย์
บัณฑิตศึกษา
ดูข้อมูล
2
ProfesserJeffrey C. Nash
ศาสตราจารย์
บัณฑิตศึกษา
ดูข้อมูล
3
นางวรัญญา จีระวิพูลวรรณ
รองศาสตราจารย์
บัณฑิตศึกษา
ดูข้อมูล
4
นางประยงค์ กลั่นฤทธิ์
รองศาสตราจารย์
บัณฑิตศึกษา
ดูข้อมูล
5
นายพิชญ์ ฉายายนต์
รองศาสตราจารย์
บัณฑิตศึกษา
ดูข้อมูล
6
นางสาวศิริพร พัสดร
รองศาสตราจารย์
บัณฑิตศึกษา
ดูข้อมูล
7
นายอุดม จำรัสพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บัณฑิตศึกษา
ดูข้อมูล
8
นายไพศาล แน่นอุดร
อาจารย์
บัณฑิตศึกษา
ดูข้อมูล
9
นายนวัตกร หอมสิน
อาจารย์
บัณฑิตศึกษา
ดูข้อมูล
10
นายประจญ กิ่งมิ่งแฮ
อาจารย์
บัณฑิตศึกษา
ดูข้อมูล
11
นายธนกฤต ทุริสุทธิ์
อาจารย์
บัณฑิตศึกษา
ดูข้อมูล
12
นางสาวศิรินา วาจาสัตย์
-
บัณฑิตศึกษา
ดูข้อมูล