หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้า 1 2 3 4 5 6
No ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1
นายบุรัชต์ ภูดอกไม้
อาจารย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูข้อมูล
2
นางสาวชไมพร ชัยวินิตย์
-
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูข้อมูล
3
นางสาวชุติมา อินทรพาณิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูข้อมูล
4
Mr.Mai Xuan Hung
อาจารย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูข้อมูล
5
นางสาวพีชยา สุริยวงค์
อาจารย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูข้อมูล
6
นางสาววัศยา บุญไพโรจน์
อาจารย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูข้อมูล
7
นางสาวนุชจรินทร์ น้อยบัว
อาจารย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูข้อมูล
8
นางสาวพิชญานิน อินลา
อาจารย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูข้อมูล
9
นายพลวัฒน์ ไหลมนู
อาจารย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูข้อมูล
10
นางสาวชลิดา เสน่ห์เมือง
อาจารย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูข้อมูล
11
นางอรพิน นาแสวง
อาจารย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูข้อมูล
12
Mr.Robert Virgil Klukken
อาจารย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูข้อมูล