หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้า 1 2 3 4 5
No ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1
นายบุรัชต์ ภูดอกไม้
อาจารย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูข้อมูล
2
นางสาวชไมพร ชัยวินิตย์
-
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูข้อมูล
3
นางอรพิน นาแสวง
อาจารย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูข้อมูล
4
นางสาวนุชจรินทร์ น้อยบัว
อาจารย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูข้อมูล
5
นางสาวชลิดา เสน่ห์เมือง
อาจารย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูข้อมูล
6
นางสาวชุติมา อินทรพาณิช
อาจารย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูข้อมูล
7
นางสาวพีชยา สุริยวงค์
อาจารย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูข้อมูล
8
นางสาวLe Thi Ngoc Hou
อาจารย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูข้อมูล
9
Mr.Eiji Ito
อาจารย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูข้อมูล
10
MissGuo Ping
อาจารย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูข้อมูล
11
Mr.Robert Virgil Klukken
อาจารย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูข้อมูล
12
นางสาวจิรันธนิน ทองธิราช
-
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูข้อมูล