หน่วยงาน : กองบริหารงานบุคคล
หน้า 1
No ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1
นางสาวรัชดาวรรณ พิทักษ์วาปี
-
กองบริหารงานบุคคล
ดูข้อมูล
2
นางนิติยา บางศิริ
-
กองบริหารงานบุคคล
ดูข้อมูล
3
นายพิเชษฐ แย้มโคกสูง
-
กองบริหารงานบุคคล
ดูข้อมูล
4
นายนันทวัฒน์ ป้อมเชียงพิณ
-
กองบริหารงานบุคคล
ดูข้อมูล
5
นางธัญสุดา ภูดวงจิตร
-
กองบริหารงานบุคคล
ดูข้อมูล
6
นางสาวชญาภา วริวรรณ
-
กองบริหารงานบุคคล
ดูข้อมูล
7
นายพงษ์ภควัตร บุญพา ศรีบุญเรือง
-
กองบริหารงานบุคคล
ดูข้อมูล
8
นางสาวเพ็ญพร วงค์ทอง
-
กองบริหารงานบุคคล
ดูข้อมูล