หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน
หน้า 1
No ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1
นางสาวพิทยาภรณ์ สุทธิอาจ
ชำนาญการ
กองนโยบายและแผน
ดูข้อมูล
2
นายวิศรุต จันทรเสนา
-
กองนโยบายและแผน
ดูข้อมูล
3
นางสาวอัชฌาวดี จันชุลี
-
กองนโยบายและแผน
ดูข้อมูล
4
นางสาวธัญดา สีลาวงษ์
-
กองนโยบายและแผน
ดูข้อมูล
5
นางฐานิดา แก้วปาน
-
กองนโยบายและแผน
ดูข้อมูล
6
นายชัยรุ่งเรือง อวิรุทธพาณิชย์
-
กองนโยบายและแผน
ดูข้อมูล
7
นางสาวอนัญญา เสียงใส
-
กองนโยบายและแผน
ดูข้อมูล