หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน
หน้า 1
No ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1
นางสาวพิทยาภรณ์ สุทธิอาจ
ชำนาญการ
กองนโยบายและแผน
ดูข้อมูล
2
นางสาวธัญดา สีลาวงษ์
-
กองนโยบายและแผน
ดูข้อมูล
3
นายวิศรุต จันทรเสนา
-
กองนโยบายและแผน
ดูข้อมูล
4
นางสาวอัชฌาวดี จันชุลี
-
กองนโยบายและแผน
ดูข้อมูล
5
นายชัยรุ่งเรือง อวิรุทธพาณิชย์
-
กองนโยบายและแผน
ดูข้อมูล
6
นางฐานิดา แก้วปาน
-
กองนโยบายและแผน
ดูข้อมูล
7
Mr.Mai Xuan Hung
-
กองนโยบายและแผน
ดูข้อมูล
8
นางสาวนันณกร สานติตะ
-
กองนโยบายและแผน
ดูข้อมูล
9
นางสาวอรอุมา แหวนสูงเนิน
-
กองนโยบายและแผน
ดูข้อมูล
10
นางสาวอนัญญา เสียงใส
-
กองนโยบายและแผน
ดูข้อมูล