หน่วยงาน : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8
No ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1
นางสุณิสา ดีนาง
อาจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
2
นายชวลิต อธิปัตยกุล
รองศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
3
นายสุภีร์ สมอนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
4
นายไกรฤกษ์ ศิลาคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
5
นางสาวพวงทอง เพชรโทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
6
นางธนัญญา ธีระอกนิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
7
นางสาวพลอยระดา ภูมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
8
นายวรวัฒน์ ทิพจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
9
นายนิพนธ์ บุญรักษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
10
นางสาวนวรัตน์ บุญภิละ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
11
นางสาวอัจฉราภรณ์ จำปาวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
12
นายณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล