หน่วยงาน : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
หน้า 1 2 3 4 5 6 7
No ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1
นางสุณิสา ดีนาง
อาจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
2
นายสัติยะพันธ์ คชมิตร
อาจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
3
นายชวลิต อธิปัตยกุล
รองศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
4
นายชาตรี ชุมเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
5
นายไกรฤกษ์ ศิลาคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
6
นายสุภีร์ สมอนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
7
นางธนัญญา ธีระอกนิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
8
นางสาวพลอยระดา ภูมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
9
นายวรวัฒน์ ทิพจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
10
นายศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
11
นางธรรมเนียบ แก้วหอมคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
12
นายวชิรเกียรติ เบ้าทองจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล