หน่วยงาน : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
หน้า 1 2 3 4 5 6 7
No ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1
นายชวลิต อธิปัตยกุล
รองศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
2
นางสุณิสา ดีนาง
อาจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
3
นายสัติยะพันธ์ คชมิตร
อาจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
4
นายวชิรเกียรติ เบ้าทองจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
5
นายวรวัฒน์ ทิพจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
6
นางสาวโศภิดา บุญจำนง
อาจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
7
นายสุภีร์ สมอนา
รองศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
8
นายสุปรีชา วงศ์อารีย์
รองศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
9
นางธนัญญา ธีระอกนิษฐ์
รองศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
10
นายไกรฤกษ์ ศิลาคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
11
นายชาตรี ชุมเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล
12
นายหัสดิน แก้ววิชิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดูข้อมูล