นางลักขณา พุทธรักษ์

ข้อมูลปฏิบัติการและข้อมูลการศึกษา

ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคลากรย่อย วิชาการ (มีหน้าที่สอนโดยพิจารณาจากตำแหน่งที่บรรจุ)
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางการบริหาร -
ชื่อตำแหน่งในสายงาน อาจารย์
หน่วยงาน(สาขาวิชา) พยาบาลศาสตร์
คณะ/สำนัก/สถาบัน โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานบริหาร -
ความเชี่ยวชาญในสายงาน สอน วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
หลักสูตรที่จบการศึกษาสูงสุด พย.ม.
สาขาวิชาที่จบการศึกษาสูงสุด การผดุงครรภ์ขั้นสูง
ชื่อสถาบันที่จบการศึกษาสูงสุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเทศที่จบการศึกษาสูงสุด THAILAND

ข้อมูลอื่น ๆ [ท่านสามารถเลือกดูตามรายการที่ได้กำหนดไว้ให้ด้านล่าง]
ประวัติการศึกษา | การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ |