นางมาลี ล้วนแก้ว

ข้อมูลปฏิบัติการและข้อมูลการศึกษา

ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคลากรย่อย วิชาการ (มีหน้าที่สอนโดยพิจารณาจากตำแหน่งที่บรรจุ)
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางการบริหาร -
ชื่อตำแหน่งในสายงาน รักษาการคณบดี
หน่วยงาน(สาขาวิชา) -
คณะ/สำนัก/สถาบัน โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานบริหาร -
ความเชี่ยวชาญในสายงาน งานบริหาร
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
หลักสูตรที่จบการศึกษาสูงสุด ค.ม.
สาขาวิชาที่จบการศึกษาสูงสุด บริหารการพยาบาล
ชื่อสถาบันที่จบการศึกษาสูงสุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเทศที่จบการศึกษาสูงสุด THAILAND

ข้อมูลอื่น ๆ [ท่านสามารถเลือกดูตามรายการที่ได้กำหนดไว้ให้ด้านล่าง]
ประวัติการศึกษา | การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ |